MENÜ

Luter do przemyśleń

Das ist es, das ich nun oft gesagt habe, wie der Glaube mache uns zu Herren, die Liebe zu Knechten; ja, durch den Glauben werden wir Götter ...

WA 17/2, 74

Statut (Wersja Październik 2010)


§ 1 Nazwa i siedziba
  Stowarzyszenie pod nazwą “Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg e.V.” ma siedzibę w Ratzeburg i jest zarejestrowane w rejestrze towarzystw.


§ 2 Cel Stowarzyszenia
  (1) Celem Akademii Lutra jest kultywowanie nauki i życia duchowego w kontekście luterańskiej ekumenii i tradycji luterańskiego rozumienia wiary i świata. Uczestniczy ona w naukowym badaniu reformacji luterańskiej, głównie w Niemczech i Europie Północnej i innych krajach europejskich, w celu pogłębienia wiedzy o naturze biblijnej wiary i bogactwach głoszenia Ewangelii ukierunkowanej pismami programowymi Kościoła. Akademia Lutra chce dynamizować oddziaływanie pomiędzy wynikami badań naukowych i aktualnymi wypowiedziami szeroko pojętego życia duchowego z podstawową wiedzą o Reformacji, a tym samym przyczynić się do dialogu międzywyznaniowego z perspektywy luteranizmu.

  (2) Akademia Lutra chce osiągnąć ten cel poprzez regularne spotkania w kraju i zagranicą, podczas których zbierają się, oprócz teologów, uczeni różnych dyscyplin naukowych, a także kobiety i mężczyźni zaangażowani w życie Kościoła, na wspólną pracę i nabożeństwa w ramach zjazdów. Akademia oferuje swoje propozycje jako otwarte forum informacyjno-dyskusyjne, skoncentrowane na omówieniu aktualnych zagadnień w świetle teologii reformacyjnej.

  (3) Dalszym celem Akademii Lutra jest wspieranie międzynarodowej wymiany (przyszłych) naukowców oraz edukowanie osób zainteresowanych. Stowarzyszenie organizuje specjalne zjazdy dla młodych teologów.

  (4) W tym celu Akademia Lutra Sondershausen-Ratzeburg e.V. przyjmuje starania dotychczasowego stowarzyszenia „Akademia Lutra Sondershausen e.V.” i wciela je w życie. Jednocześnie bierze ona pod uwagę, by tradycja “Akademii Lutra Sondershausen e.V.” jak również jej własna tradycja były pielęgnowane. Akademia Lutra wlicza do swej działalności publikację raportów ze zjazdów oraz badań, które inspirowała i wspomagała.


§ 3 Profit
  (1) Stowarzyszenie służy wyłącznie i bezpośrednio naukowo-teologicznym celom kościelnym w rozumieniu akapitu kodeksu podatkowego "Podatkowe cele". Jest bezinteresownie aktywny i nie dąży w pierwszej linii do osiągnięcia celów ekonomicznych.

  (2) Fundusze stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych. Członkowie nie otrzymują darowizn od funduszy stowarzyszenia.

  (3) Stowarzyszenie nie może uprzywilejować żadnej osoby dodatkowym nakładem, niemającym nic wspólnego z celami Stowarzyszenia lub nieproporcjonalnie wysokimi wynagrodzeniami.


§ 4 Członkostwo
  (1) Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna jak również wspólnota osób w kraju i zagranicą, która zgadza się z jego celami i chce udzielać się na ich rzecz.

  (2) Członkowie są zobowiązani do uiszczenia rocznej minimalnej wpłaty, której wysokość ustala Zarząd przed posiedzeniem walnego zgromadzenia. Składki osób prawnych są określone w porozumieniu pomiędzy nimi a Zarządem. Wszystkie składki są płatne w pierwszym kwartale roku obrotowego.

  (3) Zarząd może zwolnić Członka z opłat członkowskich na okres do pięciu lat. Odnowa decyzji w tej sprawie jest możliwa. Zwolnienie z opłat członków Zarządu jest niedozwolone. 

  (4) Zarząd może obniżyć wysokość składki pojedynczych członków na ich wniosek lub też zwolnić z opłaty. Zarząd decyduje o długości okresu obniżenia składki. Obniżenie składki albo zwolnienie z opłaty członka Zarządu Stowarzyszenia jest niedozwolone.

§ 4a Społeczna praca członków Zarządu i Kuratorium

  Działalność w Zarządzie i Kuratorium jest wykonywana społecznie.


§ 5 Początek i koniec członkostwa
  (1) Członkostwo rozpoczyna się wraz z przyjęciem pisemnego wniosku o przyjęcie przez Zarząd.

  (2) Członkostwo wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub wykluczenia. Rezygnacja jest możliwa tylko na koniec roku obrotowego i wymaga pisemnego wypowiedzenia. Zarząd decyduje o wykluczeniu z ważnych powodów.


§ 6 Organy Stowarzyszenia
  Organami Stowarzyszenia są
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd,
c. Kuratorium.


§ 7 Walne zgromadzenie
1. Walne zgromadzenie jest odpowiedzialne za:
a. wybór Prezesa, Wiceprezesa i innych mianowanych członków Zarządu,
b. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium zarządowi,
c. przyjęcie wniosku budżetowego,
d. określenie minimalnego rocznego wkładu
e. zmianę Statutu,
f. rozwiązanie Stowarzyszenia.
Walne zgromadzenie może wysuwać sugestie dotyczące tematu posiedzeń. Podczas wyboru następnego Zarządu są odpowiednio uwzględniani przedstawiciele dawnej „Akademii Lutra Sondershausen e.V.” i „Akademii Lutra Ratzeburg e.v.” To samo dotyczy powoływania członków Rady Nadzorczej (Kuratorium).

  (2) Rokrocznie odbywa się zwyczajne posiedzenie walnego zgromadzenia. Nadzwyczajne posiedzenia walnego zgromadzenia są zwoływane zgodnie z potrzebą lub na wniosek jednej czwartej członków, jeśli zażądają tego na piśmie, podając cel i powody.

  (3) Zwoływanie walnych zgromadzeń jest dokonywane przez Zarząd na piśmie, który podaje porządek obrad na zwyczajnym walnym zgromadzeniu z terminem czterech tygodni, na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

  (4) Każdy członek ma jeden głos na walnym zgromadzeniu.

  (5) Zgromadzenie walne decyduje zwykłą większością głosów, o ile ustawa lub statut nie przewidują innych większości. Każde zwołane zgodnie z porządkiem obrad walne zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwały (ma kworum). Walne zgromadzenia są prowadzone pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia, a w przypadku ich nieobecności przez specjalnie wybranego przez Zgromadzenie przewodniczącego. O podjętych uchwałach i wynikach głosowania informują stosowne protokoły. Są one prowadzone na wniosek przewodniczącego zgromadzenia i przez protokolanta powołanego przez zgromadzenie, a każdy z członków musi je podpisać i otrzymać swój egzemplarz listownie.

  (6) Każdy członek ma prawo przedkładać wnioski walnemu zgromadzeniu w ramach porządku obrad lub uzupełniać porządek obrad. Wnioski dotyczące uzupełnienia porządku obrad powinny być otrzymane przez Zarząd przynajmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie uzupełnienia porządku obrad.

  (7) Walne zgromadzenie może przyjąć regulamin wewnętrzny.


§ 8 Zarząd
  (1) Zarząd składa się z co najmniej siedmiu osób fizycznych, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Przewodniczącego Kuratorium i przynajmniej trzech członków. Przewodniczący Kuratorium jest automatycznie członkiem Zarządu. Pozostali członkowie zarządu są wybierani na czteroletnią kadencję przez walne zgromadzenie. Ponowny wybór członka / członków do Zarządu jest dopuszczalny. Prezes jest Zarządem na podstawie § 26 BGB (ogólnoniemieckiego kodeksu cywilnego), Wiceprezes i Skarbnik są uprawnieni do reprezentowania Stowarzyszenia.

  (2) Prezes zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, w przeciwnym razie, gdy jest to wymagane, lub na żądanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

  (3) Kworum na posiedzeniach Zarządu wymaga obecności ponad połowy członków zarządu.

  (4) W szczególnych przypadkach Zarząd może podejmować uchwały na piśmie, jeżeli żaden z jej członków nie wyrazi sprzeciwu wobec tej procedury.

  (5) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

  (6) Uchwały podejmowane przez zarząd są protokołowane i podpisywane przez przewodniczącego i jeszcze innego członka.

  (7) Zarząd kieruje codzienną działalnością stowarzyszenia i wypełnia zadania powierzone mu przez prawo i statut. Wyznacza sekretarza (menedżera / menedżerkę) oraz przygotowuje zjazdy.


§ 9 Kuratorium
  (1) Kuratorium (Rada Nadzorcza) składa się z Prezesa i kilku innych członków stowarzyszenia, którzy są mianowani przez zarząd na czteroletnią kadencję. Ponowny wybór jest dopuszczalny. Okres członkostwa w Radzie Nadzorczej nie dotyczy tych członków, którzy należeli do niej w styczniu 2010 roku. Osoby prawne, które należą do stowarzyszenia jako członkowie lub które wspierają je poprzez regularną składkę, mogą, za zgodą komitetu wykonawczego, wysłać przedstawiciela do rady powierniczej. Osoby nie będące teologami są rozpatrywać w odpowiedni sposób. Liczba członków Kuratorium nie powinna przekraczać 20 osób.

  (2) Kuratorium wybiera przewodniczącego, który nie może być Prezesem Akademii Lutra, jak również wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Kuratorium jest jednocześnie kierownikiem naukowym Akademii Lutra. Jego kadencja trwa cztery lata. Ponowny wybór jest dopuszczalny.

  (3) Kuratorium doradza i wspiera Zarząd we wszystkich sprawach.


§ 10 Sekretariat/Miejsca zjazdów
  (1) Zarząd ustanawia Sekretariat. Jego przedstawicielstwo mieści się w Ratzeburg.

  (2) Podczas ustalania regularnych zjazdów Akademii Lutra należy uwzględnić interesy wynikające z tradycji dawnych „Akademii Lutra Ratzeburg e.V.” i „Akademii Lutra Sondershausen e.V.” oraz lokalnych więzi członków, a także miejsca zjazdów Ratzeburg i Sondershausen. Decyzję o tym, kiedy odbędzie się zjazd w Ratzeburgu, Sondershausen lub w innym miejscu, podejmuje Zarząd w porozumieniu z Kuratorium.


§ 11 Rok finansowy
  Rok finansowy (obrotowy) Stowarzyszenia odpowiada rokowi kalendarzowemu.


§ 12 Zmiany statutu
  Zamierzona zmiana statutu musi zostać przesłana członkom uprawnionym z prawem głosu najpóźniej wraz z porządkiem obrad. Zmiany statutu są dokonywane na walnym zgromadzeniu przez członków uprawnionych do głosowania większością dwóch trzecich głosów. Wchodzą one w życie po wpisaniu do rejestru Stowarzyszeń.


§ 13 Rozwiązanie Stowarzyszenia
  (1) Rozwiązanie Stowarzyszenia może zapaść na walnym zgromadzeniu decyzją dwóch trzecich głosów członków uprawionych do głosowania. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jedną trzecią członków lub zarząd i musi zostać złożony na trzy tygodnie przed zwołaniem posiedzenia. Decyzja Zarządu wymaga większości dwóch trzecich członków. Wniosek należy wysłać do wszystkich członków Stowarzyszenia. Głosowanie na walnym zgromadzeniu odbywa się z podaniem nazwiska.

  (2) W przypadku rozwiązania stowarzyszenia lub zniesienia celów podatkowych, istniejący majątek stowarzyszenia będzie równo podzielony między Luterańskie Zjednoczenie (Lutherisches Einigungswerk) a parafię katedry w Ratzeburg (Ratzeburger Dom), które muszą używać go wyłącznie do celów kościelnych i charytatywnych w rozumieniu § 2 niniejszego statutu.